Projecte de qualitat PDF Imprimeix Correu electrònic

L'IES Porto Cristo va obrir les seves portes el gener de 2007. L'equip directiu necessitava una línia de centre i va considerar que el sistema de gestió de qualitat seria una eina que ens aportaria formació i ens ajudaria a tenir una estructura clara de gestió i a fer-ho tot de forma unificada. Es va presentar la proposta a claustre i aquest va aprovar-la. Vam sol·licitar el projecte i ens van acceptar per formar part de la Xarxa-5.

El curs 2007-08 l’equip directiu i la coordinadora de qualitat assistírem a les jornades de formació un divendres de cada mes.

El projecte de FPQ s'articula al voltant d'un catàleg de processos on queden reflectides totes les tasques que du a terme un centre educatiu. Per cada un dels processos del sistema es documenta quin és el seu objectiu, es designen les responsabilitats i es descriuen les activitats de què consta. També s'estableixen uns indicadors que ens permetran analitzar els resultats del procés i detectar àrees de millora quan no s'assoleixin els objectius establerts.

Vàrem crear dos equips de millora: un discutia i elaborava els processos i l’altre dissenyava els documents. A mesura que creàvem els processos, els anàvem implantant.

A més de la formació comptàvem amb l’ajuda d’un assessor que acudia al centre una vegada cada mes i ens ajudava amb els nostres processos.

La tasca principal del centre és la docència i per tant el macroprocés principal del catàleg de processos i al que vam dedicar els primers esforços és el procés d'ensenyament-aprenentatge: elaborar la programació del curs, desenvolupar-la dia a dia dins l'activitat d'aula, duent el registre de la tasca que hem fet (quadern del professor) i trimestralment avaluar el funcionament del curs i de cada alumne, tenint en compte l'orientació i tutoria i resolent els conflictes que van apareixent. El curs 2008-09 vam implantar tots els processos d'aquest macroprocés i també vam implantar el macroprocés de gestió documental (MP04). Vam crear un equip de millora que treballava amb la resta de processos i la documentació associada.

Seguírem en contacte amb la Xarxa-5 amb trobades trimestrals i continuàvem comptant amb l’ajuda d’un assessor que ens visitava amb freqüència. La seva ajuda ens és fonamental ja que ell veu des de fora allò que feim i compta amb una àmplia formació en qualitat i amb molta experiència en el món de l’ensenyament.

El present curs escolar tenim en marxa tots els processos d'oferta educativa, matriculació i horaris (MP01), ensenyament-aprenentatge (MP02), gestió documental (MP04), estratègia i planificació anual (MP05), gestió de persones (MP06) i gestió de recursos, compres i proveïdors (MP07). Estem treballant en els processos de mesura, anàlisi i millora (MP03). El nostre objectiu és acabar d'implantar tots els processos i auditar-los tots al llarg del curs, per arribar a obtenir la certificació en la norma UNE-EN ISO 9001:2008. Seguim comptant amb l'ajuda de l'assessor que fa visites periòdiques al centre.

Com a centre la nostra valoració del projecte és totalment positiva ja que:

  • El sentit de racionalitat que ens ha aportat el projecte ens ha estat molt útil.
  • Unificar models facilita les feines perquè tothom les fa amb les mateixes directrius i sap com les ha de fer.
  • Hem tengut bona acceptació per part del claustre i això facilita tirar endavant.
  • Facilita la integració del personal, ja que les tasques estan establertes i descrites i l'accés a la documentació és ràpid i clar.

 

Documents: