PROCÉS DE MATRICULACIÓ CURS 2019/2020

 

CALENDARI MATRÍCULA CURS 20   /20

 

Inici

Finalització

Matriculació d'ESO

 

 

Matriculació Batxillerat

 

 

Matriculació Formació Professional

(FP Bàsica i Cicles Grau Mitjà)

 

 

Matriculació setembre

 

 

  

DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA

 

 

FULLS DE MATRÍCULA

1r ESO      2n ESO

3r ESO      4t ESO

1r Batxillerat

2n Batxillerat

1r i 2n FP Bàsica Informàtica i comunicacions

1r i 2n CFGM Atenció a persones en situació de dependència

1r i 2n CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

 

FULLS D'AUTORITZACIONS I DADES DE L'ALUMNAT NOU AL CENTRE

 Full de dades personals

 

Full d'autoritzacions general

Full d'autoritzacions veu i imatges

(alumnat menor d'edat)

Full comunicació malaltia crònica

(si n'és el cas)

Full d'autoritzacions veu i imatges

(alumnat major d'edat)

 

                 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER L'ALUMNAT NOU AL CENTRE

 • Còpia del DNI o del NIE de l’alumne/a si en té (majors de 14 anys obligatori).
   
 • Còpies del DNI o del NIE del pare i la mare o dels tutors/tutores legals de l’alumne/a.
   
 • Còpia de totes les pàgines escrites del llibre de família, inclosa la pàgina on figura l’alumne/a, o certificat de naixement.
 • Còpia de la targeta sanitària de l'alumne/a.
   
 • En cas de separació dels pares sentència o conveni regulador que acrediti qui té la guàrdia i custòdia de l'alumne/a o si n'és el cas declaració responsable.

 

 

INSTRUCCIONS MATRÍCULA

 

ALUMNAT QUE COMENÇA 1r ESO PROCEDENT DELS CENTRES DE PRIMÀRIA (CEIP MITJÀ DE MAR, CEIP SES COMES I CEIP TALAIOT)

 •  Us farem arribar als vostres centres de primària els impresos de matrícula juntament amb les instruccions de pagament.
 •  Haureu de presentar a la Secretaria de l'IES Porto Cristo entre dia   de juny i dia   de juliol tota la documentació degudament emplenada i signada, juntament amb les fotocòpies que us especificam.
 • Finalment realitzareu el pagament de la matrícula durant les dates assenyalades anteriorment.

 

ALUMNAT JA MATRICULAT AL CENTRE EN CURSOS ANTERIORS

 Matrícula de 2n, 3r i 4t d'ESO

 Per confirmar la matrícula, simplement haureu de fer el pagament entre dia   de juny i dia   de juliol, si compliu els següents requisits:

 • Ja heu lliurat el full de matrícula i les autoritzacions al vostre tutor.
 • I heu aprovat tot al juny o duis un màxim de 2 assignatures pendents (excepte matemàtiques i llengua castellana o catalana)

 Si duis més de 2 assignatures pendents o si són matemàtiques i llengua castellana o catalana, haureu d'esperar després dels exàmens de setembre a formalitzar la matrícula entre el   i   de setembre.

  Matrícula de 1r i 2n de Batxillerat

  Per confirmar la matrícula, simplement haureu de fer el pagament entre dia    de juliol i dia    de juliol, si compliu els següents requisits:

 • Ja heu lliurat el full de matrícula i les autoritzacions al vostre tutor.
 • En el cas de la matrícula de 1r de Batxillerat, heu aprovat la ESO al juny.
 • I pel que fa a la matrícula de 2n de Batxillerat, ho heu aprovat tot al juny o duis un màxim de 2 assignatures pendents.

  Si duis més de 2 assignatures pendents haureu d'esperar després dels exàmens de setembre a formalitzar la matrícula entre el   i   de setembre.

  En el cas de repetir 2n de Batxillerat us podreu matricular del curs complet o d'assignatures soltes els dies 17 i 18 de juliol, no cal esperar al setembre.

   Matrícula de 2n d'FP Bàsica i 2n dels Cicles Formatius de Grau Mitjà.

   Per confirmar la matrícula, simplement haureu de fer el pagament entre dia   de juliol i dia   de juliol, si compliu els següents requisits:

 • Ja heu lliurat el full de matrícula i les autoritzacions al vostre tutor.
 • Heu recollit els butlletins de notes i promocionau a 2n curs.

 

ALUMNAT NOU PROCEDENT DEL PROCÉS D'ADMISSIÓ A ESO, BATXILLERAT, FP BÀSICA I CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ

 • Després de comprovar que sortiu als llistats d'admissió definitius, podreu formalitzar la matrícula a les dates especificades al calendari de matrícula.
 • Seguidament us descarregareu els impresos que trobareu més amunt als apartats de FULLS DE MATRÍCULA i FULLS D'AUTORITZACIONS I DADES DE L'ALUMNAT NOU AL CENTRE (clicau damunt el curs i les autoritzacions que pertoquin segons el cas).
 • Finalment, haureu d'aportar les fotocòpies que us especificam a l'apartat de DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER L'ALUMNAT NOU AL CENTRE
 • Recordau que la matrícula no serà vàlida fins que hàgiu fet el pagament a les dates especificades al calendari de matrícula.

        Si no teniu possibilitat de descarregar-vos la documentació podeu passar per Secretària a recollir els fulls de matrícula en horari d'oficina tots els dies de 9:00 a 13:30 h.

 

     PAGAMENT DE LA MATRÍCULA

 

 • El pagament de la matrícula s'ha de fer durant les dates especificades al CALENDARI DE MATRÍCULA que teniu al principi d'aquesta pàgina (respectau els terminis de matrícula).
 • Abans de fer el pagament llegiu detingudament les instruccions de matrícula que teniu més amunt.
 • És molt important saber si us podeu matricular al juny/juliol, segons el curs, o si haureu d'esperar al setembre.
 • Si voleu més informació sobre l'ASSEGURANÇA PRIVADA que ofereix el centre amb una quota voluntària de 10,00 € per tot el curs basta clicar damunt aquest ENLLAÇ
 • Les INSTRUCCIONS GENERALS de com pagar la matrícula de SETEMBRE les podeu descarregar AQUÍ.

 

Tal com us explicam a les instruccions podeu escollir entre 2 MODALITATS DE PAGAMENT:

1. Per transferència bancària al compte de La Caixa:

ES11 2100 0986 4602 0007 1368

Indicar el NOM i LLINATGES de l'ALUMNE/A i el curs.

DUR REBUT IMPRÈS A LA SECRETÀRIA DEL CENTRE A LES DATES ESTABLERTES

2. A través de qualsevol caixer de La Caixa introduint una targeta mitjançant l'opció de "pagament a tercers".

En aquest cas es necessari introduir l'import i especificar el NOM I LLINATGES DE L'ALUMNE/A.

(Aquesta modalitat de pagament és vàlida tant pels que són clients de La Caixa com pels que no ho són).

DUR REBUT IMPRÈS A LA SECRETÀRIA DEL CENTRE A LES DATES ESTABLERTES

 

        Els imports de matrícula per al curs 2019/2020 són els següents:

 

ESO, BATXILLERAT i

FP BÀSICA

(obligatòria)

APIMA

(quota voluntària:

20,00 € per família)

ASSEGURANÇA PRIVADA

(quota voluntària)

                      50,00 €                 +                20,00 €                  +             10,00 €

 

 

CICLES FORMATIUS

GRAU MITJÀ

(obligatòria)

APIMA

(quota voluntària:

20,00 € per família)

ASSEGURANÇA PRIVADA

(quota voluntària)

                      55,00 €                 +                  20,00 €                +              10,00 €