KK MATRICom ja sabeu hem avançat el procés de matrícula. Per tal d'agilitzar el procés hem suprimit els sobres de matrícula que ja no s'hauran de comprar a consergeria.

 

COM I QUAN HE DE FER LA MATRÍCULA?

 

Clicant aquí trobareu un esquema resum del procés de matrícula amb les dates i el lloc on presentar la documentació en els casos que sigui necessari.

 

FULLS DE MATRÍCULA

 

L'alumnat que comenci 1r d'ESO rebrà els impresos de matrícula al seu centre de primària. Després, els haurà d'emplenar i presentar juntament amb les fotocòpies corresponents a la Secretaria de l'IES Porto Cristo entre el 27 i el 30 de juny.

 

La resta de l'alumnat haureu de descarregar-vos el full de matrícula corresponent clicant damunt del curs on voleu matricular-vos:

 

ESO

BATXILLERAT

FORMACIÓ PROFESSIONAL

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

1r Batxillerat

2n Batxillerat

1r i 2n FP Bàsica Informàtica i comunicacions

1r i 2n CFGM Atenció a persones en situació de dependència

1r i 2n CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

 

 

 PAGAMENT DE LA MATRÍCULA         

                                                 AVÍS IMPORTANT (els 20 € de l'APIMA es paguen només un pic per família)

 

Tota la informació de com realitzar el pagament de la matrícula l'adjuntarem als butlletins de notes i també la podeu trobar clican aquests dos enllaços:

- Instruccions generals de com pagar la matrícula

- Dates de pagament de la matrícula.

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA NOMÉS SI ET MATRICULES PER PRIMERA VEGADA A L'IES

 

   · Documentació a presentar per l'alumnat de 1r d'ESO, nouvinguts, 1r de Batxillerat, 1r FP Bàsica i 1r del Cicles Formatius:

 

      - Full de matrícula del curs corresponent (Descarregar de l'apartat full de matrícula)

 

     - Full de dades personals (descarregar aquí) 

 

     - Full d'autoritzacions alumnat menor d'edat (descarregar aquí) 

 

     - Full d'autoritzacions alumnat major d'edat (descarregar aquí)

 

     - Resguard bancari indicant el nom i llinatges de l'alumne/a i el curs (instruccions de pagament)

 

     - Full de comunicació de malaltia crònica (en cas de que sigui necessari, descarregar aquí )

 

 

· A més haureu d'aportar:

 

      - Còpia del DNI o del NIE de l’alumne/a si en té (majors de 14 anys obligatori)

 

     - Còpies del DNI o del NIE del pare i la mare o dels tutors/tutores legals de l’alumne/a

 

     - Còpia de totes les pàgines escrites del llibre de família, inclosa la pàgina on figura l’alumne/a, o certificat de naixement

 

     - Cópia de la targeta sanitària de l'alumne/a

 

     - En cas de separació dels pares sentència o conveni regulador que acrediti qui té la guàrdia i custòdia de l'alumne/a o si n'és el cas declaració responsable (descarregar aquí)

 

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER OCUPAR PLACES VACANT DE TRANSPORT ESCOLAR NOMÉS SI ET MATRICULES DE BATXILLERAT

 

Els alumnes de batxillerat que ho necessitin hauran de lliurar, junt als paper de la matrícula, una "Sol·licitud d'autorització per ocupar places vacants de Transport Escolar" (la podeu descarregar aquí).

Al setembre, i un pic assignades les places de l'alumnat d'ESO que tenen prioritat, en funció de les places que quedin buides, des de la Secretaria del centre anirem assignat les vacants de forma individual.  

 

RECORDATORIS

- Recordau que tota la documentació ha d'estar actualitzada, revisau que el DNI no estigui caducat, etc. És important dur els originals dels documents per si no pensau a fer qualque còpia.

- Si teniu problemes per descarregar-vos els documents hi haurà còpies a la vostre disposició tant a Consergeria com a Secretaria.

- Per finalitzar, us informam que per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb la Secretaria del centre que vos atendrà gustosament.