Seccions Europees PDF Imprimeix Correu electrònic

És indubtable la importància creixent quant a al coneixement i la pràctica d'idiomes en un món globalitzat; a més l'IES Porto Cristo està ubicat en un municipi turístic i, en un futur, per als estudiants que s'integrin a la universitat i a l'aplicació de l'Espai Europeu d'Educació Superior, la seva necessitat serà inexcusable. Així, millor anar adaptant els nostres alumnes en el coneixement i la pràctica de les llengües estrangeres, d'aquesta manera facilitarem la continuïtat dels seus estudis fins als nous graus i la integració en el mercat laboral.

El projecte està referit a la llengua anglesa, així doncs es tracta d'utilitzar la llengua anglesa a l'aula i impartir, com a mínim el 50% del programa en aquesta llengua.

1. Objectius:

Els objectius que ens hem proposat a nivell de centre són:
 • Motivar els alumnes en el que suposa l'aprenentatge d'una llengua estrangera a través d'una matèria no lingüística.

 • Promoure l'intercanvi i la cooperació entre els departaments.

 • Millorar les destreses lingüístiques i augmentar la competència comunicativa de l'alumnat.

 • Conscienciar l'alumnat dels requeriments que actualment es necessiten per a una adequada inserció laboral.
 • Apropar els alumnes al coneixement de la realitat europea, facilitant experiències amb altres centres europeus.

Els objectius més concrets de l'aplicació del programa són:

 • Augmentar el nombre d'hores d'exposició dels alumnes a la llengua anglesa.
 • Adquirir coneixements de llengua anglesa a partir del treball de textos o explicacions en aquesta llengua amb contingut curricular divers.

 • Aconseguir de manera creixent la participació en anglès dels alumnes dins l'aula.

2. Concreció del programa a l'ESO:

Les assignatures que s'integren al projecte són:

1r ESO: Processos de comunicació en anglès
Ciències de la naturalesa
2n ESO: Taller de matemàtiques
Educació per a la ciutadania
Ciències de la naturalesa
3r ESO: Tècniques experimentals
Tecnologia
Física i Química
4t ESO: Informàtica
Física i Química

3. Requisits per matricular-se en les assignatures del projecte:

 • Donat que només hi haurà un grup de "seccions europees" per cada assignatura, amb caràcter general, la preferència és la continuïtat en el programa al llarg de l'ESO, és a dir, per formar part del projecte de seccions europees en un determinat curs tendran preferència els que ja hi han participat en els cursos anteriors.

 • Es valorarà l'actiud de l'alumne, i per aquest motiu serà necessari que no s'hagi perdut cap carnet al llarg del curs anterior.

 • Els mínims que s'exigeixen per matricular-se a alguna de les assignatures són els següents:


1r ESO

La nota minima per accedir-hi és de 6 en l'assignatura d'anglès de 6è de primària.

A més, serà necessari l'informe favorable del centre d'Educació Primària.

2n, 3r i 4t ESO

S'exigeix una nota mínima de 6 en l'assignatura d'anglès del curs anterior, així com una nota mínima de 6 de l'assignatura corresponent de l'any anterior.

Per més informació aneu aquí.