• PGA : Progamació General Anual
  • Annex 1: Programacions didàctiques (estan publicades dins la corresponent pàgina del departament)
  • Annex 2: Pla de formació de centre
  • Annex 3: Pla d'Innovació Pedagògica
  • Annex 4: Acta aprovació PGA pel consell escolar (pendent)