OFERTA EDUCATIVA FORMACIÓ PROFESSIONAL CURS 2013-14 PDF Imprimeix Correu electrònic

ESTUDIS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (en horari d'horabaixa)


PQPI INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT (Auxiliar de lampisteria i climatització domèstica)

 

 

Mòduls

Hores setmanals

Hores anuals

Mòduls formatius
de caràcter general

Àmbit de comunicació

6

186

Àmbit social

2

62

Àmbit cientificotècnic

4

124

Formació laboral i prevenció de riscs a la feina

2

62

Tutoria

1

31


Mòduls específics

Instal·lació de canonades

(31 setmanes)

7

217

Instal·lació i manteniment de sanitaris i elements de climatització (31 setmanes)

8

248

Formació pràctica en empreses

(4 setmanes)


160

31 setmanes en el centre a 30 h setmanals + 4 setmanes d'FPE a 40 h setmanals = TOTAL 1.090 HORES


Mòduls conduents a la titulació de graduat en ESO (PQPI II)Mòduls

Hores setmanals

Hores anuals

Formació titulació ESO

Àmbit de comunicació

9

315

Àmbit social

6

210

Àmbit cientificotecnològic

8

280

Tutoria

1

35

TOTAL

24

840

 

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

Tècnic en Atenció a persones en situació de dependència

 


Mòduls professionals

Hores setmanals

Hores anuals

Primer curs


Organització de l'atenció a les persones en situació de dependència

4

125

Atenció Higiènica

3

95

Atenció i suport psicosocial

7

235

Suport domiciliari

7

235

Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència

4

140

Primers auxilis

2

40

Formació i orientació laboral

3

90


Segon curs

Destresses socials

7

145

Suport a la comunicació

5

100

Atenció sanitària

9

205

Tele-assistència

6

130

Empresa i iniciativa emprenedora

3

60

Formació en centres de treball

-

400

Cofinançat pel Fons Social Europeu en el Programa Operatiu 2007-2013 de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears